สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 185570 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101047

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในและภายนอก
-ดำเนิน การจัดการผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้า หมาย เช่น การผลิตข่าว บทความ สารคดี ภาพข่าว บทสัมภาษณ์ และสื่ออื่นๆ อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อักษรวิ่ง เสียงตามสาย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ทั้งภายในและสนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก
-ดำเนินกิจกรรม ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความสามัคคีของผู้ปฎิบัติงานภายในและภายนอก ทุกระดับชั้น พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางหรือเครื่องมือในการช่วยเสริมสร้าง ปรับเปลี่
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101046

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน call center ประจำ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน call center ประจำ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 14,000++

งานประจำ : 12,000 - 14,000++ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
1. รับเรื่องร้องเรียน แนะนำ ติชม ตลอดจนเรื่องเสนอแนะต่าง ๆ
2. ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือโทรกลับหาลูกค้า

ปฏิบัติงานเป็นกะอัตราเงินเดือน 14,000++ บาท
ปฏิบัติงานไม่ป็นกะอัตราเงินเดือน 12,000 บาท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101049

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ ประจำ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ ประจำ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน 10,150 - 12,000

งานประจำ : 10,150 - 12,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-จัดทำและคัดแยกงานเอกสาร รวบรวมจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระบบ ใช้โปรแกรม Microsoft Office
-ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงานในหน่วยงาน
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101040

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบำรุงรักษาและงานโสตทัศนูปกรณ์ ประจำสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบำรุงรักษาและงานโสตทัศนูปกรณ์ ประจำสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน 11,820

งานประจำ : 11,820 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ดูแลและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องในตัวอาคารและบริเวณโดยรอบของสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หากเกิดความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องสามารถซ่อมแซมได้ในเบื้องต้น
-ดูแลเครื่องเสียง จัดตารางงาน จองห้องประชุม พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101038

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร ประจำสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร ประจำสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน 11,150

งานประจำ : 11,150 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
รับส่ง-เอกสาร ของสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ และชำนาญเส้นทางใน กทม./ปริมณฑล และปฏิบัติงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101041

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างก่อสร้าง/สำรวจ ประจำการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างก่อสร้าง/สำรวจ ประจำการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-งานสำรวจและทดสอบ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
-งานเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD
-ปฏิบัติงานสนับสนุนงาานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานข้างต้น
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/09/2562
เลขที่ประกาศ : 101045

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีการเงิน ประจำ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีการเงิน ประจำ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
-ดำเนินการจัดทำเช็คให้กับผู้รับจ้างผู้ที่เกี่ยวข้อง
-รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายทั้งหมดส่งบัญชีและการเงินเพื่อดำเนินการด้านบัญชีและภาษีอากร
-ประมาณการค่าใช้จ่ายและปฏิบัติงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101044

ตำแหน่งงานว่างพนักงานพัสดุ ประจำ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานพัสดุ ประจำ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน 10,150-12,000

งานประจำ : 10,150-12,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบทำการและงบลงทุน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำหนังสือรับรองผลงาน เร่งรัดการดำเนินการด้านพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา
-ตรวจสอบเอกสารการขอคืนหนังสือค้ำประกันต่างๆ รวมทั้งคืนเงินประกันผลงาน เร่งรัดการส่งมอบงานก่อสร้าง
-จัดทำรายงานวัสดุครุภัณฑ์
-ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

ปวช อัตราเงินเดือน 10,150 บาท
ปวส อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101042

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างเขียนแบบ/สถาปัตยกรรม ประจำการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างเขียนแบบ/สถาปัตยกรรม ประจำการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ปฏิบัติงานเขียนแบบ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
-งานแก้ไขแบบต่างๆ
-ปฏิบัติงานเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม
-ปฏิบัติงาน SCAN แบบให้เป็น File
-ปฏิบัติงาน Clean File แบบโดยใช้โปรแกรม ICE View Station หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
-งานเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad
-ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอื่นๆที่เกี่ยวกับงานข้างต้น
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101043

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างควบคุมระะบบผลิต ประจำการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างควบคุมระะบบผลิต ประจำการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน 10,150-12,000 +มีโอที

งานประจำ : 10,150-12,000 +มีโอที สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานด้านระบบผลิตน้ำประปาเพื่อให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย
-ควบคุม ดูแลการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิปวช. เงินเดือน 10,150 บาท
ปวส. เงินเดือน 12,000 บาท
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101039

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริหารสัญญาและกฏหมาย ประจำสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริหารสัญญาและกฏหมาย ประจำสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน 16,170

งานประจำ : 16,170 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-จัดเตรียมเอกสารในการประชุมงานด้านกฏหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
-จัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาจ้างต่างๆ ของสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งที่จบสัญญาแล้วและ ยังไม่จบสัญญา -ประสานงานกับผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/09/2562

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี