สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ไชยา หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ไชยา หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ไชยา หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ไชยา หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 185570 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 126232

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (25,000.-บาทขึ้

งานประจำ : ตามตกลง (25,000.-บาทขึ้ สุราษฎร์ธานี ไชยา เวียง
1.วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
2.ควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม และเป็นไปตามแผนที่กำหนด
3.ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126228

ตำแหน่งงานว่างดราฟแมน

ตำแหน่งงานว่างดราฟแมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (10,000.-บาทขึ้

งานประจำ : ตามตกลง (10,000.-บาทขึ้ สุราษฎร์ธานี ไชยา เวียง
1.เขียนแบบงานโครงสร้าง
2.เขียนแบบงานก่อสร้าง ให้สามารถก่อสร้างได้จริง และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
3.แก้ไข/เพิ่มเติม/รายละเอียดในแบบของโครงสร้าง
4.
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126231

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (20,000.-บาทขึ้

งานประจำ : ตามตกลง (20,000.-บาทขึ้ สุราษฎร์ธานี ไชยา เวียง
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
3.ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
4.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
5.ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
6.ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูก
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126229

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (10,000.-บาทขึ้

งานประจำ : ตามตกลง (10,000.-บาทขึ้ สุราษฎร์ธานี ไชยา เวียง
1.จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีให้เป็นระบบ
2.จัดทำข้อมูลการบันทึก รับ-จ่าย
3.เปิดบิลใบกำกับภาษี
4.งานธุรการด้านเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126230

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี(เชิงลึก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี(เชิงลึก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (20,000.-บาทขึ้

งานประจำ : ตามตกลง (20,000.-บาทขึ้ สุราษฎร์ธานี ไชยา เวียง
1.จัดทำรายงานงบการเงิน และรายงานภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักบัญชี
2.คีร์ข้อมูล และรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท
3.จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีให้เป็นระบบ
4.ดูแลการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม และอื่นๆ
5.จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบใบกำกับภาษี พร้อมจัดทำแบบ ภพ.30 เพื่อนำส่งสรรพากร
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี