สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163326 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159663

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารงานทั่วไป ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารงานทั่วไป ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
1.รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่การรับนโยบายบริษัท และแผนกต่างๆขององค์กร
2.งานสรรหาว่าจ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับอัตรากำลังพล
3.งานสวัสดิการ/งานค่าจ้างและเงินเดือน
4.บันทึกและรวบรวมประวัติพนักงานและการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
5.งานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อรักษาระเบียบวินัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท
6.งานฝึกอบรมพัฒนา เพิ่มพูนทักษะให้พนักงานทุกระดับ
7.งานธุรการ อาคาร สถานที่
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158758

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1.สื่อสารเรื่องการติดต่อซ่อมแซมบ้านลูกค้า/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า
2.ติดต่อประสานงาน/ควบคุมการทำงาน ช่าง,ผู้รับเหมา ในการเข้าซ่อมแซมบ้าน
3.ติดต่อส่วนงานเพื่อการจัดตั้งนิติบุคคลและประชุมหรือจัดการเพื่อให้เกิดการจัดตั้งนิติบุคคล
4.ส่งมอบสารณูปโภคส่วนกลางเพื่อส่งมอบนิติบุคคลและถอนค้ำ LG
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158018

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
3.1 หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
บทบาท ( Role )
1. ศึกษานโยบาย คำสั่ง กฎระเบียบ ขั้นตอนการทำงาน เอกสารต่างๆ ในการทำงานให้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
2. รับมอบหมายงานด้วยความตั้งใจเอาใจใส่ และนำไปปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมายและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทันต่อความต้องการ
3. ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะต่อผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จด้วยความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157033

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานอ.เมืองสุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานอ.เมืองสุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม องค์กร
2. รับผิดชอบงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคล หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า แขกผู้มาติดต่อ ณ สำนักงานฯ หรือการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร Email :info@baansuay.com
3. รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลองค์กร จัดเก็บ รวบรวม สรุป นำเสนอ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ข่าวกิจกรรม ข่าวอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157030

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมการขาย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมการขาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมดี และมีใจรักงานบริการ
2. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาด และข้อมูลลูกค้าเพื่อ Update ให้ทีมขายสม่ำเสมอ
4. ออกหาลูกค้าเพื่อนำเสนอขาย เช่น แจกโบว์ชัวร์, ออกบูธ และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. ประชาสัมพันธ์นำเสนอสินค้าและบริการ
6. กำหนดงบประมาณที่ใช้ในการตลาด
7. ติดตามและสรุปผลกิจกรรมและแนะนำเสนอแนวทาง
8. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากบังคับบัญชา และผู้บริหาร
9. ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153549

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอาวุโส ปฎิบัติงานพื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอาวุโส ปฎิบัติงานพื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
รับผิดชอบงานด้านการขายของโครงการ บริการลูกค้า เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
และรับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 152978

ตำแหน่งงานว่างOffice Man (พนักงานเดินเอกสารสำนักงาน)

ตำแหน่งงานว่างOffice Man (พนักงานเดินเอกสารสำนักงาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1. วิเคราะห์การใช้สื่อการตลาดให้ลูกค้าสนใจเข้าชมโครงการ และให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2. คิดโปรโมชั่น โดยเข้าร่วมปรึกษากับทีมขาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ราคา โปรโมชั่น จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4. สำรวจโครงการของบริษัท เช่น สื่อที่โครงการ สภาพแวดล้อม ความคืบหน้าการก่อสร้างของบ้านที่มีเป้าโอน เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 โครงการ พร้อมจัดทำสรุปรายสัปดาห์
5. ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้อมูล
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152589

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
3.1หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
1. รับ-ส่งเอกสารที่เสนอเซ็นจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมประจำเดือน
3. จัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ประสานงานเรื่องการนัดหมายต่างๆ พร้อมแจ้งตารางงานในแต่ละวันให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบล่วงหน้า
5. จองตั๋วเครื่องบิน
6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบรอง
1. สนับสนุนงานฝ่ายสำนักประธานเจ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151491

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสาขาเพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสาขาเพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
เป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150280

ตำแหน่งงานว่างนิติกร ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างนิติกร ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1. ทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน พิจารณา ร่างข้อกำหนดสัญญาด้านกฎหมายของบริษัทให้ถูกต้องเหมาะสม ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง/คดีอาญา/คดีแรงงานของบริษัท
2. พิจารณาเสนอแนะข้อมูล/คำพิพากษาฎีกาที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆต่อการดำเนินการผู้บริหารเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการของบริษัท
3. ติดตาม จัดทำทะเบียน และควบคุมสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำนิติกรรม และสัญญาต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
5. วิเคราะห์/ตรวจ / ร่าง / แก้ไขสัญญา
6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานร
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150067

ตำแหน่งงานว่างบัญชีฝ่ายขาย สนใจติดต่อ คุณปณวัฒน์ 064-668-6481

ตำแหน่งงานว่างบัญชีฝ่ายขาย สนใจติดต่อ คุณปณวัฒน์ 064-668-6481

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-รับเคลียร์ฝ่ายขาย
-ให้พนักงานเบิกเงิน เบิกออเดอร์ออกทำงาน
-ลงรายการในสมุด+คอม
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149837

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประมาณการต้นทุน ปฎิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประมาณการต้นทุน ปฎิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1.ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะต่อผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จด้วยความสามัคคีในหมู่คณะ
3.ถอดแบบและประมาณราคาก่อสร้างโครงการต่างๆของบริษัท
4.จัดทำต้นทุนและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (BOQ) และ ต้นทุนโครงการ (Budget Project)
5.ทำ Feasibility โครงการร่วมกับฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายงบประมาณ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 149826

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสถาปนิก ปฏิบัติงานอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสถาปนิก ปฏิบัติงานอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1.ออกแบบบ้าน แบบก่อสร้าง ผังโครงการใหม่ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวข้อง
2.ทำงานร่วมกับฝ่ายก่อสร้างในการทำ Feasibility โครงการ
3.สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
4.ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่บริษัทสนใจลงทุน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆในการหาโอกาสทางธุรกิจ นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147382

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านโรงแรม ด่วน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านโรงแรม ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 9000++

งานประจำ : 9000++ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย
จัดทำห้องพักแขก เช็คเอ้าท์
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144038

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประชาสัมพันธ์และธุรการขาย ด่วนมาก!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประชาสัมพันธ์และธุรการขาย ด่วนมาก!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) : งานฝ่ายขาย
1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายสินเชื่อ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ติดต่อประสานงานในขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก/ลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. สนับสนุนงานของฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายสินเชื่อ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. รวบรวม และทำการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141515

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย หน่วยรถเงินสด ( จังหวัด สุราษฎร์ธานี )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย หน่วยรถเงินสด ( จังหวัด สุราษฎร์ธานี )

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาท+++ (เงินเดือน+

งานประจำ : 20,000 บาท+++ (เงินเดือน+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย
ขายสินค้าอุปโภค บริโภค แก่ร้านค้ารายย่อย ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอละแม หลังสวน พะโต๊ะ ของจังหวัดชุมพร
- ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ ไม่มีค้างคืน(รถจอดที่บริษัทฯ ทุกวันหลังจากเสร็จงาน)
- พนักงานขาย ทำหน้าที่ขับรถกระบะเกียร์ธรรมดา บรรทุกสินค้า ไปขายแก่ลูกค้า ตามแผนการทำงานที่บริษัทฯ กำหนดให้ (มีข้อมูลลูกค้าเดิมอยู่แล้ว) และเพิ่มการขายแก่ลูกค้าใหม่ ในเขตนั้นๆ
- ทำงานคนเดียว ไม่มีผู้ช่วย
- ดูแล จัดเรียง และตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ขายให้แก่ลูกค้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140870

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
1. วางแผนการตลาด และวิเคราะห์การใช้สื่อการตลาดให้ลูกค้าสนใจเข้าชมโครงการและให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ประสานงานผู้รับเหมาติดตั้งป้ายและประสานงานผู้ออกแบบป้ายต่าง ๆ
3. คิดโปรโมชั่นโดยเข้าร่วมปรึกษากับทีมขาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4. Update ข่าวสารใน Website Facebook Social Network ทุกวัน
5. สั่งทำป้าย และ สื่อโฆษณาต่าง ๆ
6. ดูแลงานเอกสารสั่งทำใบปลิว,โบว์ชัวร์, เอกสารประกอบการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจโครงการ
7. ออกหนังสือขออนุมัติต่าง ๆ
8. รวบรวมข้อมูลสนับสน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139671

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำโครงการในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำโครงการในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
รับผิดชอบงานด้านการขายของโครงการ ให้คำปรึกษา และการบริการลูกค้า เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
ตลอดจนรับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139688

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Graphic Design

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Graphic Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
1. ออกแบบงานป้าย โบว์ชัวร์ สื่อทุกอย่างของฝ่ายการตลาด และฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. สำรวจป้าย กรณี ชำรุด เปลี่ยนป้าย และประสานงานการติดตั้ง
3. Update ความทันสมัยของป้าย โบว์ชัวร์ เอกสารประกอบการขาย และสื่อต่างๆให้ เพียงพอและทันต่อคู่แข่ง
4. จัดทำรายงานสรุปการสำรวจป้าย นำเสนอรายสัปดาห์ รวมถึงรวบรวมจัดเก็บข้อมูลป้ายอย่างเป็นระบบ
5. จัดทำเอกสาร ประสานงานการเสียภาษีป้ายกับหน่วยงานราชการ
6. ดูแลงาน Wording ใบปลิว,โบว์ชัวร์, เอกสารประกอบการขาย เพื่อให้
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133187

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพนักงานขาย หน่วยรถเงินสด เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพนักงานขาย หน่วยรถเงินสด เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++(เงินเดือน+OT+ค่า

งานประจำ : 10,000++(เงินเดือน+OT+ค่า สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย
- ขับรถกระบะ เกียร์ธรรมดา ไปช่วยพนักงานขาย ขายสินค้าอุปโภคบริโภค แก่ร้านค้ารายย่อยในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด
- เรียนรู้งานขาย เพื่อพัฒนาตัวเองให้สามารถเป็นพนักงานขายได้ในอนาคต

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 11/03/2563

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี